תקנון כתיבה יוצרת

התקנון המצורף מנוסח, מטעמי נוחות, בלשון זכר, אך הוא מופנה לבני שני המינים כאחד. (איתכן הסליחה)

 1. "כתיבה יוצרת", הינה חברה שנועדה לסייע לסטודנטים בהכנת מטלות שונות בתחומי הלימוד השונים ולכל התארים במסגרת האוניברסיטאות והמכללות השונות.

 2. מחיר הסיוע יסוכם בין מזמין הסיוע ל – "כתיבה יוצרת", תנאי התשלום יהיו כדלקמן: תשלום מקדמה שתקבע בהתאם לסוג והיקף העבודה, לפני תחילת העבודה ויתרת התשלום תימסר כאשר העבודה תהיה מוכנה. מיד לאחר התשלום הסופי, תישלח העבודה ללקוח.

 3. "כתיבה יוצרת" תעשה את מירב המאמצים כדי להבטיח רמה גבוהה ככל האפשר בסיוע לכתיבה וכל זאת בכפוף למידע, להנחיות ולחומרים שהתקבלו על ידי מזמין הסיוע, יחד עם זאת "כתיבה יוצרת" לא מתחייבת לציון כזה או אחר.

 4. על הסטודנט ובאחריותו לספק את הנחיות העבודה, הדגשים, לוח הזמנים, כללי הכתיבה וכל דרישה ודגש שברצונו לעדכן לפני תחילת העבודה באמצעות מייל בלבד. הנחיות אלו יהיו ההנחיות שיסוכמו מראש ועל בסיסם תכתב העבודה. שינויים בהנחיות, תוספות או ביטולים ודגשים נוספים ואחרים אשר יימסרו לאחר סיכום העבודה עלולים להיות כרוכים בתוספת תשלום.

 5. לאחר הגשת העבודה השלמה מתחייבת "כתיבה יוצרת" לתקן את העבודה (כל זאת בכפוף להנחיות ולדרישות אשר סוכמו מראש ונשלחו במייל) וזאת למשך של עד 45 יום לאחר הגשת העבודה הגמורה לסטודנט ולא יותר משני תיקונים. כל תיקון מעבר לשני התיקונים, או תיקון שיתבקש לאחר תאריך זה יתומחר בהתאם לנדרש ובסיכום עם הלקוח.

 6. "כתיבה יוצרת" מתחייבת, במידת הצורך, לסייע בתיקון העבודה בהתאם לבקשת המזמין ולשביעות רצונו, וכל זאת בכפוף להנחיות ולדרישות שנמסרו בכתב בתחילת העבודה. במידה ובמהלך או בסיום העבודה יימסרו הנחיות או דרישות חדשות ושונות ייבחן השינוי על ידי "כתיבה יוצרת" ובמידת הצורך ייקבע תשלום נוסף לשינוי הנדרש.

 7. "כתיבה יוצרת" לא תהיה אחראית ולא תתקן עבודות ששונו על ידי הסטודנט או כל גורם אחר.

 8. הסיוע והעבודות אותן מספקת "כתיבה יוצרת", הן עבודות מקוריות ומהוות מקור ביבליוגרפי ואקדמי לכל דבר ועניין. אחריות השימוש בעבודה, חלקי עבודה, מקורות או כל מידע אחר שנמסר על ידי "כתיבה יוצרת", חלה על מזמין הסיוע בלבד.

 9. "כתיבה יוצרת" מעודדת סטודנטים לכתוב ולהכין את המטלות באופן עצמאי ואיננה מעודדת שימוש בעבודות שלא נכתבו בידי הסטודנט, "כתיבה יוצרת" ממליצה למזמין העבודה להשתמש בעבודה כמקור ביבליוגרפיה מסייע בלבד.

 10. במידה ומזמין הסיוע מודיע כי ברצונו לבטל את הסיוע לעבודה לאחר תשלום המקדמה, לא יוחזר התשלום ללקוח, ובמידה וחלק הסיוע שהתבצע גדול בערכו הכספי מתשלום המקדמה ששולמה, תהיה ל- "כתיבה יוצרת" זכות לחייב את מזמין הסיוע על החלק שבוצע עד למועד ביטול העבודה.

 11. מאחר וניתנת באפשרותו של מזמין הסיוע לעבודה לעיין בהסכם זה, ייחשב הדבר כהסכמתו ואישורו לתנאים אלו ולקבלתם באופן מלא.